Hoofdstuk 1. De Vikingen: periodisering, naamgeving en de verschillende soorten ‘Vikingen’

 

De naam ‘Viking’ is waarschijnlijk afkomstig van het Germaanse woord vík  dat fjord, baai of kreek betekent.

In het Oud-Noors kreeg het de bredere betekenis van ‘iemand die op zee vecht’.

Er was niet één soort Vikingen. Het konden Denen, Zweden of Noren zijn, of bewoners van de door hen gekoloniseerde streken in Groenland, IJsland, Schotland, Ierland, Engeland en Normandië. 

Het waren verschillende stammen en koninkrijken die ook elkaar bevochten (zie ook hoofdstuk 5).

 

De term ‘Noormannen’ kan eigenlijk alleen gebruikt worden voor de Vikingen die zich in (het naar hen vernoemde) Normandië vestigden. Alle andere in oude kronieken als Nort(h)manni aangeduide Vikingen kan men hooguit Noordmannen’’  noemen, maar geen ‘Noormannen’.

De naam Noor(d)mannen is, volgens Delahaye, in Frankrijk ontstaan als gevolg van de west-oriëntatie, die noord noemde wat voor ons west is. Volgens deze opvatting had men dus van Westmannen moeten spreken*. De Franken noemden de Scandinaviërs ‘ Nort(h)manni ‘ of ‘Dani’, maar vaker nog ‘pyratae’, (zee)rovers, ‘pagani’, heidenen  of roversbenden, slangengebroed of satanskinderen ( citaat uitWillemsen) (zie ook hoofdstuk 9). 

 

De term ‘Vikingen’ wordt nu algemeen gebruikt voor de bewoners van Scandinavië van circa 800 tot 1100.

 

De aanval op Lindisfarne aan de Engelse oostkust in 793 wordt als beginpunt gezien van de Vikingperiode.

Als einddatum wordt 1066 genomen, als Haithabu (Hedeby- in Denemarken/ Duitsland) wordt verwoest en

Willem  de Veroveraar de Engelse troon verkrijgt (zie afbeelding tapijt van Bayeux voor de gebeurtenissen).

 

       

vikingenexpansie 800-1100

 

Kaart van de Vikinggebieden in de 8e (donkerrood), 9e (rood), 10e (oranje) en 11e (geel) eeuw. De groene gebieden waren het slachtoffer van regelmatige rooftochten door Vikingen.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vikingen

 

 

 

 

 

250px-England_in_the_uk_outline_map

200px-Bayeux_Tapestry_WillelmDux

Haithabu-Hedeby

Het eiland Lindisfarne met het

gelijknamige klooster ,

gelegen voor de NO kust van Engeland

Boven: (deel van) het tapijt van Bayeux (Hastings -1066)

Rechts: Haithabu / Hedeby gelegen in Denemarken –nu Duits gebied.

 

Naast bovenstaande begripsomschrijving van het woord Viking/ Noorman als volk uit Noordelijk ‘Germaans’ gebied afkomstig, bestaat er nog een andere opvatting,  nl. die van A. Delahaye, die naast vele andere dingen (zie h. 6) ook beweert dat de Noormannen wellicht Kelten waren:noorman2                            

 

(Hiernaast  een afbeelding van het Ierse (Keltisch) verhaal van de reis per (Draken-)schip van Tadg mac Cein uit de 14e eeuw’

 

“De Kelten waren de eerste grote veroveraars van Europa. Hun geschiedenis gaat terug tot ver in het eerste millennium voor Chr. Vanuit hun streek van herkomst (het Midden-Oosten) trokken ze naar Europa en vestigden zich aanvankelijk ten noorden van de Alpen (archeologische vindplaatsen o.a. in Zwitserland en Oostenrijk). Vandaar zwermden ze uit naar alle windstreken. Hun gebied strekte zich uit van de Kanaalkust tot in zuidoost Europa, tot ze door de Romeinen werden teruggedrongen tot de uiterste streken in het westen van het Romeinse rijk. Ook daar werden ze uiteindelijk door de Romeinen verdreven en staken over naar Groot-Brittannië, waar ook de Romeinen hen weer verdreven tot in de uiterste streken van Groot-Brittannië. Slechts in Wales, Schotland en in Ierland is hun cultuur zonder Romeinse invloeden bewaard gebleven. Op het vasteland van Europa vindt men een levendige Keltische Cultuur alleen nog in Bretagne (Frankrijk). De Noormannen maakten vanaf ongeveer 810 na Chr. de Europese kusten en rivieren onveilig. Hun eerste invallen vallen samen met de laatste schermutselingen tussen de Franken, Saksen en Friezen.
Opvallend zijn de grote overeenkomsten in gebruiken, kunst (siersnijwerk) en religie tussen Kelten en Noormannen. Ook de mythen van beide volken kennen talloze overeenkomsten”.


Op deze bewering zal niet verder worden ingegaan, want een dergelijk onderzoek vereist jaren werk. Echter voor verantwoorde geschiedschrijving dient deze opvatting wél vermeld te worden.

 

 

 

*Noot: Dit is trouwens een mooi voorbeeld voor de bevestiging van de west- oriëntatie, maar ook een der meest duidelijke bewijzen dat de historici door het niet opmerken ervan de hele historische geografie van westelijk Europa een kwartslag naar rechts hebben gedraaid, met het rampzalig gevolg dat zij alle teksten van de klassieke schrijvers met deze foutieve kwartslag hebben geïnterpreteerd.
Een der gevolgen was dat de Fresones en de Saxones plus een massa plaatsnamen, waarvan 95% onvindbaar was en de resterende 5% uit doublures of transplantatie-namen bestaat, in het noorden terechtkwamen, terwijl de oorspronkelijke schrijvers naar waarheid het westen van Frankrijk hadden bedoeld.
Van de term Nordomanni heeft Normandië zijn naam gekregen, overigens betrekkelijk laat, een naam, die feitelijk ook nog foutief is. Het gebied zou eigenlijk Westmandië moeten heten. (Delahaye)

 

 

 

     Terug naar subpagina ‘de Vikingen in de Nederlandse geschiedenisboeken’    of     pagina ‘Historie’ of  ‘Home’  Charlotte Anna Hansson