Op het spoor van de Maya`s

                                         

                                                           III De Mexicaanse geschiedenis

                                        

           I

             II

         III

               IV 

 

 

Omdat de voor onze reis belangrijkste delen van de geschiedenis reeds besproken zijn in hoofdstuk I en II, is hoofdstuk III beknopt en begint met de komst van de Spanjaarden.

A.  Periodisering:

 1. De Conquista (Spaanse verovering): 1517-1523
 2. De Koloniale Periode/ Nieuw Spanje: 1523-1810
 3. De Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog en de onafhankelijkheid: 1810-1910
 4. Van de Mexicaanse revolutie tot nu: 1910-…
 5. De huidige positie van de katholieke en protestantse kerken

B.  Samenvatting van de ‘Debunking History’

 

A.  Periodisering:

1. De Conquista: 1517-1523:

Vanaf 1492 (Columbus) woonden er Spanjaarden op Cuba en zij trokken in 1517 richting Yucatán op zoek naar goud en slaven. Hernán Cortés kreeg in 1519 van de gouverneur van Cuba de opdracht een grotere expeditie te organiseren en hij landde in de buurt van het huidige Veracruz.

Hij sloot een pact met de Tlaxcalteken en andere groepen tegen het Drievoudige Azteekse Verbond (zie h.1) en trok naar Moctezuma in Tenochtitlán, waar hij …..als een god werd ontvangen. Men dacht dat hij de reïncarnatie van Quetzalcóatl was. Moctezuma werd gevangengenomen. Na een woelige periode waarin de kapiteins van Cortés veel notabelen vermoordden, waarna de Spanjaarden werden belaagd door de Azteken, belegerde Cortés met behulp van allerlei inheemse stammen Tenochtitlán. In 1523 werd het gehele Aztekengebied veroverd en werd Cortés door Karel V tot opperbevelhebber van Nieuw- Spanje benoemd.

 

  

 

  Tenochtitlán

    Tocht van Cortés

 Platerske stijl Merida

  Churriguereske stijl -Antigua

Salamonica barok-Antigua

Hacienda Sotuta de Peon

 

 

2. De Koloniale Periode/ Nieuw Spanje: 1523-1810:

Cortés stichtte Mexico(stad) op de plaats van Tenochtitlán, dat hij helemaal verwoestte. De conquistadores verdeelden onderling de rijkdommen en gronden en zetten de indianen voor hen als slaven aan het werk (encomienda). In 1535 kwam hier op instigatie van Bartolomé (San Cristobál) de las Casas een eind aan, toen Mexico onder het gezag van de vice- koning van Nieuw- Spanje ging vallen en de indiaanse slavernij werd verboden (waarna de invoer van de Afrikanen begon).

De kerstening van de indianen begon in 1524 met de komst van de franciscanen en later van de dominicanen en augustijnen. Echter 90 % van de  indianen stierf door de nieuwe ziektes als tyfus, griep en pokken (een afname van 25 miljoen naar 2 miljoen!).

Het nieuwe koloniale gebied leverde enorm veel zilver op, terwijl rond de mijnen grote haciënda’s met veeteelt en graan (en agaven) ontstonden. Zilver en goud werden vooral geëxporteerd om de transoceanische handel te financieren: de meeste producten moesten namelijk ingevoerd worden omdat de Kroon de overzeese gebieden verbood ze zelf te produceren.

De Kroon stelde voor de inheemsen de pueblo in, met een indiaans gemeentebestuur onder toezicht van koninklijke rechters en monniken. De Spanjaarden woonden het liefst in de stad, bestuurd door machtige oligarchieën. Daar bouwde men huizen, kerken en kloosters, eerst in de vroege Spaanse (Moors beïnvloede) renaissancistische architectuur, het plateresk, zo geheten omdat de detaillering op het werk van een zilversmid (platero) lijkt.

Later werd er in de barokstijl gebouwd en ook in de heel erg overdadige vorm daarvan, de churriguereske stijl, met veel beeldhouwwerk en gedraaide zuilen en genoemd naar de architecten familie Churriguera. Verder bestond er nog de Salamonica-barokstijl met ‘Arabisch’ filigraanwerk.

 

In de steden vond rassenvermenging plaats: een gemeenschappelijke identiteit ontstond .langzaam.

Karel II van Bourbon (1759-1788) moderniseerde er het bestuur en liberaliseerde de handel. Enerzijds werden in 1767 de Jezuïeten verjaagd, waardoor het onderwijs verslechterde, anderzijds kon men er wel kennis nemen van de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie. Toen Napoleon de Spaanse koning Ferdinand VIII in 1808 opsloot in Frankrijk, wilden de creolen in Mexico een voorlopige regering vormen tot de koning weer terug zou zijn. Een staatsgreep van de grote handelaren maakte aan dat voornemen een eind.

In 1810 kwam de priester Miguel Hidalgo in opstand met een leger van inheemsen dat flink te keer ging onder andere tegen de haciënda eigenaren.. Hij koos de maagd van Guadalupe als symbool. Onduidelijk is of hij echt naar onafhankelijkheid streefde. In 1811 werd hij geëxecuteerd.

 

    De las Casas

Miguel Hidalgo

Kastenoorlog

  Maximiliaan en Charlotte

Zapatistenposter

 Rigoberta Menchu

    Mennonieten

 

 

3. De Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog en de onafhankelijkheid: 1810-1910:

Zijn luitenant, de priester Morales, riep uiteindelijk in 1814 toch de onafhankelijkheid uit, maar ook hij werd gedood. Na een uiterst roerige periode ontstond in 1824 een federale republiek met een grondwet.

De mijnbouw was echter geruïneerd en de handel sterk teruggelopen en omdat er nauwelijks belastinggeld binnenkwam was er chronisch geldgebrek waardoor men in Londen moest gaan lenen. De republiek, verscheurd tussen centralisten en federalisten, kreeg te maken met afscheidingen en opstanden. Toen Texas zich in 1845 bij de VS aansloot, verklaarde Mexico de VS de oorlog. Die werd verloren en kostte wederom een stuk grond.

In Yucatan woedde er van 1847 (tot 1901) een Kastenoorlog ( Guerra de Castas). Het was een oorlog van de oorspronkelijke Mayabevolking tegen de blanke elite en de Mexicaanse regering en kostte aan meer dan 300.000 mensen het leven (zie noot 1).

De conservatieven -met steun van de kerk en het leger-  kwamen in Mexico tegenover de liberalen te staan, die moderniseringen nastreefden, zoals de verkoop van kerkgoederen en pueblo’s om particulier bezit te stimuleren en de afschaffing van kerkelijke en militaire privileges. In 1857 werd het katholicisme niet langer meer als de staatsgodsdienst erkend. De liberalen wonnen de strijd, maar een Frans- Engels Spaanse legermacht kwam in 1862 achterstallige betalingen op geleend geld opeisen en vervolgens herstelden de Fransen (Napoleon II) er de monarchie weer en zetten met medewerking van de conservatieven Maximiliaan van Habsburg op de keizerlijke troon. Hij was gehuwd met Charlotte, dochter van Leopold I van België. (zie noot 2). Maximiliaan overleefde dit avontuur niet.

Met behulp van de VS werd in 1867 de republiek hersteld en in 1876 greep generaal Porfirío Díaz de macht. Hij regeerde autoritair: de pers werd aan banden gelegd en zijn tegenstanders werden opgesloten of verbannen. Hij zorgde voor politieke stabiliteit en economische voorspoed voor een kleine elite en buitenlandse investeerders stroomden toe. Spoorlijnen werden aangelegd, koper, steenkool en ijzer werd gewonnen en er werd geïndustrialiseerd. Enorme bos- en veeteeltbedrijven ontstonden.

Tussen 1900 en 1910 kwamen er spanningen omdat de –door de regering gesteunde-  haciënda`s zich steeds meer uitbreidden ten koste van de pueblo’s en omdat de mijnbouw stagneerde wat grote werkeloosheid opleverde. Pordirio  werd afgezet ten gunste van Francisco Madero  een democratische grootgrondbezitter, die de steun had van de stedelijke middenklasse.

 

4. Van de Mexicaanse revolutie tot nu: 1910-…:

Madero werd in 1911 tot president gekozen en begon met een democratisch bestuur. Hij had echter te maken met:

-een leger dat porfirisch gezind was

-opstandelingen uit het noorden die een beloning wilden en

-boeren uit het staatje Morelos onder leiding van Emiliano Zapata, die hem gesteund had en een goed beleid voor de pueblo’s wenste.

Madero werd in 1913 afgezet en vermoord. Een uiterst verwarrende periode van burgeroorlog met veel verschillende elkaar bestrijdende caudillos (leiders) brak aan, waarin zeker 1 miljoen mensen omkwam. Soms lukte er wel iets: President Obregón bracht na 1920 landbouwhervormingen tot stand en probeerde de financiën te ordenen, maar

president Calles (1924-1928) was zeer antiklerikaal en hij verbood de Kerk diensten te houden. De boeren in het westen

begonnen toen een zeer gewelddadige Cristeros Revolutie (1925-1929), maar zij werden verraden door de bisschoppen en het Vaticaan, die de positie van de Kerk probeerden te redden.

In 1929 richtte ex-president Calles de PNR ( Nationaal-Revolutionaire Partij) op, die een einde wilde maken aan alle opstanden. In 1938 werd deze partij omgevormd tot de PNM (Mexicaanse Revolutionaire Partij) en in 1946 tot de PRI (Institutioneel Revolutionaire Partij).De PNM duldde geen concurrentie van andere partijen en verkreeg een monopolie op bijna alle verkiesbare functies.

In 1938 werd de oliewinning genationaliseerd waardoor Mexico op energiegebied onafhankelijk werd. Er werden consumptiegoederen voor de middenklasse geproduceerd en onder Cárdenas (1934-1940) vonden landbouwhervormin-gen plaats, waardoor wat rust op het platteland ontstond. Toen Mexico in 1994 deel ging uitmaken van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (NAFTA), ontketende het Zapatistisch Bevrijdingsleger (EZLN) een opstand in de staat Chiapas. Daar mobiliseerde het EZLN via internet de internationale linkse wereld. Nog steeds zijn er af en toe onderhandelingen met de regering, maar in de praktijk zijn er een aantal ‘autonome’ Zapatista dorpen. Deze zijn te herkennen aan een witte vlag.

Economisch gezien moet er nog heel wat geregeld worden in Mexico, want ondanks het bezit van de PEMEX (olie)-gelden is er grote werkeloosheid en armoede, m.n. in de zuidelijke gebieden, hoewel die minder is dan in de buurlanden Belize en Guatemala.

 

Veel Maya's worstelen met het probleem dat ze enerzijds wel willen profiteren van de goede kanten van de moderne wereld, terwijl ze intussen niet hun eigen identiteit willen verliezen. Ook in de buurlanden hebben ze hierom last van vervolging. Meer dan tachtig procent van de 200.000 slachtoffers van de Guatemalteekse burgeroorlog (1960-1996) bestond uit Maya's. In de jaren '80 vond er in Guatemala een genocide op de Mayabevolking plaats. De Rooms-katholieke Kerk van Guatemala heeft de vaak gruwelijke misdaden uitvoerig gedocumenteerd, wat een bisschop van het aartsbisdom het leven kostte.

Iemand die van Mayaanse zijde actie voert tegen hun rechteloosheid is Rigoberta Menchú . Zij won de Nobelprijs voor de Vrede in 1992 en is in 2011 een van de  kandidaten voor het presidentschap.

Onder internationale druk en door de Maya-opstand die in 1992 uitbrak bij de herdenking van ‘500 jaar Columbus’ (3) zijn de laatste jaren meer rechten aan de Maya`s toegekend: zij beheren een aantal autonome dorpen en op veel scholen wordt tweetalig onderwijs gegeven.

 

5. De huidige positie van de katholieke en protestantse kerken in Mexico en Guatemala:

Nog steeds wordt er op school in Mexico geen godsdienstonderwijs gegeven en mogen katholieke priesters niet in gewaad over straat. Dat is alleen toegestaan aan de nonnen. De meeste katholieke priesters zijn getrouwd en zelfs een bisschop.

Vanaf de jaren zeventig hebben veel Maya's zich tot het protestantisme (evangelische christendom en pinksterkerken) bekeerd, met name in Guatemala en Chiapas (4). Het werk van Noord- Amerikaanse protestantse zendelingen werd door de Guatemalteekse overheid bevorderd, terwijl progressieve rooms-katholieke priesters werden vervolgd. Het positieve van de bekering tot het protestantisme schijnt vooral de bestrijding van het alcoholisme te zijn!

Daarnaast ontmoet men in Guatemala regelmatig Mennonieten en Mormonen.

 

B. Samenvatting van de ‘Debunking History’ 

Zoals beloofd in h. I, volgt nu een samenvatting van de (voor mij) belangrijkste nieuwe gegevens zoals door Bernardo verstrekt:

 1. De meeste namen van volkeren en vindplaatsen dateren uit (veel) latere tijd. Het gebruik van het woord Azteken is geheel verboden (boete in het museum indien een gids dit woord gebruikt!).
 2. De Maya balspeelplaatsen varieerden enorm in grootte, hadden meestal geen ring en men gooide daar zeker geen bal door. Er werd niet om punten gespeeld en men offerde ook de verliezers niet. Het was een ceremonieel spel.
 3. Op de Chac Mool werden geen levende harten geofferd, maar mercure (kwikzilver), dat vervloog.
 4. De ‘slurfvormige’ neus bij Chac heeft niets te maken met een verondersteld nog rudimentair aanwezig begrip van –allang uitgestorven- olifanten (ik ben hier echter niet zo zeker van).
 5. De gelaatsvorm van de Maya`s is afgeleid van de gewelfvorm waarin ze bouwden.
 6. Men noemt de gebouwen wel piramides, maar ze hebben allemaal de zigguratvorm. Ze  hebben zeker (deels) gediend als begraafplaats, in tegenstelling tot wat men eerder dacht.
 7. In Uxmál zijn echter (nog) géén skeletten gevonden zoals wel wordt beweerd.
 8. In de cenotes (=door de chondriet ontstane waterreservoirs) van Chichén Itzá zijn geen 50 skeletten (van mensenoffers) gevonden, maar slechts 3 van vermoedelijk toevallige voorbijgangers. Er werden ook geen vrouwen in de cenotes gegooid als offer, maar men liet ze er slechts in neer met hun hoofd boven water zodat zij door de inademing van het ontstane methaangas, orakels konden spreken.
 9. De Maya`s beschikten op een aantal plaatsen over –bovengenoemde- cenotes en/ of bouwden aquaducten en voorzagen aldus in de waterbehoefte. Ze hadden zwembaden en zelfs jacuzzi`s. Veel (leer)boeken vermelden dat zij wel enorme waterproblemen gehad moesten hebben omdat ze niet  cf. de Egyptenaren en Mesopotamiërs, hun steden aan een grote rivier stichtten. Gezien de verering van Chac zullen er zeker problemen zijn geweest, maar niet zo groot als men meestal beweert.
 10. De Maya`s kenden het wiel niet, maar wel katrollen.
 11. Katholieke priesters in Mexico zijn meestal getrouwd.

 

1. Meer info over de Kastenoorlog, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kastenoorlog

2. Meer info over Maximiliaan van Habsburg, zijn pogingen tot liberaal beleid en het lot van Charlotte : http://nl.wikipedia.org/wiki/Maximiliaan_van_Mexico

3. Dit jaartal heeft ook weer alles te maken met de Maya-kalener – zie het boek van G. Benedict

4. Zie hiervoor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maya's

 

 

Bronnenlijst

Websites:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayacultuur  + de wikipedia websites van de apart genoemde volkeren

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maya%27s

http://nl.wikipedia.org/wiki/Azteken

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meso-Amerika

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motecuhzoma_II

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas

 

Boeken:

M. Angel, Mexico, Reisgids ANWB (Geogids), Den Haag 2006

Insight Guide Mexico, uitgeverij Cambium Zeewolde 2005

Y. van der Bijl, Wereldwijzer Guatemala, Rijswijk 2008

Mayan World, Honduras, Guatemala, Belize, El Salvador and Mexico, Merida 2007

The Mayans, Yesterday & Today, Illustrated Historical profile, Guide Pratiche, 2005

P. Ivanoff, De Maya`s, (serie: Monumenten van grote culturen), Nederlandse vertaling 1980

G. Benedict, De Maya-voorspellingen 2012. De boodschap en de visie (geill.)

K. Visser & B.C. Roth, De Tzolkin openbaart je potentieel, Deventer 2008, 2de druk

Putzger, Historischer Weltatlas, Berlijn 2001

Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Groningen 1983

 

Mondelinge/ schriftelijke  overlevering:

Onze reisgids Bernardo Vázquez

 

 

     Terug naar     boven      of       de pagina      ‘eerdere  reizen      of de ‘home – page’     van Charlotte Anna Hansson